praca zdalna biuro rachunkowe

Dynamiczne zmiany na rynku pracy sprawiły, że konieczne było wprowadzenie stosownych zmian w regulacjach prawnych. Jedna z nich wiąże się z pracą zdalną. Niedawno opublikowana ustawa zacznie obowiązywać od 6 kwietnia 2023 roku. Właśnie dlatego należy możliwie jak najszybciej zapoznać się z obowiązkami spoczywającymi na pracodawcach, umożliwiających świadczenie pracy w formie zdalnej. Poznaj najważniejsze regulacje i przepisy zawarte w nowym Kodeksie pracy, by spełnić swoje obowiązki względem pracowników. Możesz samodzielnie zgłębić tę wiedzę lub zdać się na doświadczenie, które wyróżnia profesjonalne kadry i płace na Bemowie.

Praca zdalna – definicja

Zgodnie z nowymi przepisam, praca zdalna to wykonywanie całości lub części obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z pracodawcą, poprzez złożenie stosownego wniosku. Pracownik, decydujący się na świadczenie pracy w formie zdalnej, musi w godzinach pracy być dostępny w zgłoszonym miejscu, a pojawiające się problemy techniczne, w tym z zasięgiem lub brakiem dostępu do sieci, nie stanowią usprawiedliwienia dla nieświadczenia pracy.

Obowiązki pracodawcy

Nowe przepisy nakładają na pracodawców szereg obowiązków, w tym w szczególności ma obowiązek:

  • zapewnienia materiałów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy,
  • zapewnienia pracownikowi wymaganej instalacji, a także serwisowanie i konserwacje narzędzi pracy,
  • pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, pod warunkiem że taki zapis został zawarty w regulaminie, poleceniu bądź porozumieniu z pracownikiem,
  • zapewnienia pracownikowi szkolenia oraz pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania pracy zdalnej.

Kiedy nie można odmówić pracy zdalnej?

Nowy Kodeks pracy wskazuje, w jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek udzielenia zgody na wykonywanie pracy zdalnej. Co ważne, praca zdalna będzie mogła być uzgadniana już w trakcie zawierania umowy o pracę na wniosek zatrudnianego pracownika. O ile typ pracy nie wyklucza możliwości wykonywania jej zdalnie, pracodawca nie może jej odmówić, w przypadku:

  • pracownic w ciąży,
  • pracowników wychowujących dzieci do 4 r.ż.,
  • pracownikowi sprawującemu opiekę nad członkiem najbliższej rodziny posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  • pracownikowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem posiadającym opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.